Studijų kokybė

Tarptautinio verslo ir tarptautinės prekybos studijų programos akredituotos Studijų kokybės vertinimo centre iki 2020 m.

Katedros veikla studijų kokybės užtikrinimo srityje yra integrali Vilniaus kolegijos kokybės užtikrinimo sistemos dalis apimanti studijų programų turinio, dėstymo kokybės bei studentų vertinimo stebėseną ir tobulinimą. Rekomendacijas studijų programų kokybei gerinti teikia studijų programų komitetai, į kurių sudėtį įeina dėstytojai, verslo pasaulio atstovai bei studentai.

Katedra nuolat vykdo šias studijų kokybės užtikrinimo veiklas:

  • studentų vertinimų apie studijų dalykų turinį bei dėstymą analizė;
  • dalykų turinio bei studentų pasiekimų vertinimo aptarimas su modulio dėstytojais;
  • atitinkamų verslo sričių įmonių poreikių analizė;
  • studentų ir dėstytojų praktikų įmonėse organizavimas;
  • ugdomųjų renginių organizavimas;
  • dėstytojų ir studentų tarptautinio mobilumo skatinimas;
  • studijų programų turinio bei studentų pasiekimų vertinimo koregavimas (esant poreikiui);
  • mokslinės taikomosios veiklos projektų inicijavimas.

Katedros organizuojami tradiciniai renginiai:

  • Rinkodaros diena
  • Pasaulinė verslumo savaitė