Mokslinė veikla

Vadybos katedros nariai nuolat skleidžia teorines ir praktines dėstomų dalykų žinias aktyviai dalyvaudami šalies ir tarptautiniuose moksliniuose renginiuose, publikuodami straipsnius periodiniuose Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose, atlikdami vadybos, personalo vadybos, verslo psichologijos, specialybės kalbos ir kitų sričių taikomuosius tyrimus.

Pastarųjų metų Vadybos katedros narių publikacijos:

 1. SAMAŠONOK, Kristina. Globos namų auklėtinių teisės gyventi šeimoje įgyvendinimas: globos namų darbuotojų požiūris. Pedagogika, 2015, t118, Nr. 2, p. 217-238. ISSN1392-0340. E-ISSN 2029-0551.
 2. SAMAŠONOK, Kristina, LEŠKIENĖ-HUSSEY, Birutė. CREATIVITY DEVELOPMENT: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS. The Journal of Creativity and Business Innovation, 2015, Vol. 1, p. 19-34. ISSN 2351-6186., journalcbi.com.
 3. TRIMONYTĖ, Elvyra; TRINKAUSKIENĖ, Stasė. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto viešbučių ir restoranų studijų programos ir Agrotechnologijų fakulteto maisto technologijų studijų programos pirmakursių požiūris į specialybės kalbą. Maisto produktai- sauga ir kokybė. Respublikinis aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų mokslinės ir praktinės konferencijos medžiaga 2015, Vilniaus kolegija, p.72-77. ISBN978-609-436-035-0
 4. MAČERAUSKIENĖ, Nida, PARAUKIENĖ, Laima. Kūrybiškumo metodų svarba mokant užsienio kalbų. Kalbų studijos aukštojoje mokykloje. 2014. P. 82-87. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus Kolegija. Kaunas, 2014. ISBN 9789955153702.
 5. MIKELIONIENĖ, Marytė; STANKŪNAITĖ, Genutė. „Neformaliojo ugdymo patirtis: studentų poilsio organizavimo praktika“, leidinys Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ . VIII respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, 2015 1 (8), ISSN 2029-2279, p. 70-80

Pastarųjų metų Vadybos katedros narių taikomieji moksliniai tyrimai:

 1. PARAUKIENĖ, Laima, TRUNCIENĖ, Romualda. Įstaigų administravimo studijų programos praktikų organizavimas: darbdavių nuomonės tyrimas.
 2. SAMAŠONOK, Kristina, GEGUŽIENĖ, Vilma, GRIGŪNAS, Egidijus, SARNAUSKAS, Vytautas. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto diplomantų pasirengimas profesinei veiklai ir nuosavo verslo kūrimui.
 3. SAMAŠONOK, Kristina, GEGUŽIENĖ, Vilma. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dėstytojų kompetencijų raiška ir tobulinimo poreikis.
 4. SAMAŠONOK, Kristina, GEGUŽIENĖ, Vilma. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pirmo kurso studentų motyvacijos tyrimas.
 5. SAMAŠONOK, Kristina, GEGUŽIENĖ, Vilma. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto pirmo kurso studentų adaptacija studijų procese
 6. TRIMONYTĖ, Elvyra. Studentų požiūris į specialybės kalbą.
 7. TRUNCIENĖ, Romualda. Įstaigų administravimo studijų programos profesinės ir baigiamosios praktikų kokybės tyrimas.