Mūsų tikslai ir uždaviniai

VIKO SA tikslai:

 • remti, ginti bei atstovauti VIKO studentų teisėms ir teisėtiems interesams, susijusiems su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu VIKO bei už jos ribų;
 • aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratišką švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
 • dalyvauti VIKO studentų gyvenamosios aplinkos tobulinimo veikloje;
 • skatinti ir vykdyti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, formalų, neformalų ir pilietinį ugdymą; palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas;
 • skatinti FSA ir seniūnų veiklą.

VIKO SA uždaviniai:

 • dalyvauti ginant studentų teises ir teisėtus interesus VIKO bei už jos ribų;
 • dalyvauti VIKO studijų proceso organizavime, studijų programų rengime ir jų gerinime;
 • siekti tinkamų studijų VIKO ir gyvenimo bendrabučiuose sąlygų gerinimo;
 • teikti konsultacijas studentams visais jiems rūpimais klausimais;
 • aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratišką švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
 • siekiant išvardintų tikslų bendradarbiauti su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentų ir jaunimo organizacijomis;
 • skatinti VIKO SA narių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.