Studentų ir akademinių grupių seniūnų pareigos bei teisės

Studentų pareigos

 • uoliai studijuoti;
 • vykdyti studijų sutartyse nustatytus įsipareigojimus;
 • vykdyti Kolegijos dėstytojų teisėtus reikalavimus, Kolegijos savivaldos institucijų
 • sprendimus ir direktoriaus įsakymus;
 • laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, kitų teisės aktų ir Kolegijos vidaus tvarkos
 • taisyklių;
 • laikytis Akademinės etikos kodekso, kurį tvirtina Akademinė taryba;
 • gerbti Kolegijos akademinės bendruomenės narius, administracijos ir kitus darbuotojus, deramai atstovauti Kolegijai.

Studentų teisės

 • studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
 • studijuoti pagal individualų studijų planą, vadovaudamiesi Akademinės tarybos nustatyta tvarka;
 • studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus  Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;
 • vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
 • rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
 • siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto katedros pasiūlytų temų;
 • atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti
 • nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti tikslai;
 • kreiptis į fakulteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų Kolegijoje arba kitoje Lietuvos ar užsienio šalies aukštojoje mokykloje rezultatai;
 • kreiptis į Kolegijos ar fakulteto administraciją, Ginčų nagrinėjimo komisiją dėl teisių ir teisėtų interesų pažeidimų;
 • nutraukti ir atnaujinti studijas studento rašytiniu prašymu ir direktoriaus įsakymu; studentas, nutraukęs studijas, gali gauti studijų pažymėjimą apie studijuotus dalykus ir jų įvertinimus;
 • išeiti akademinių atostogų, neprarasdami studento statuso ir teisės po akademinių atostogų
 • tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo išeidami akademinių atostogų;
 • dalyvauti tarptautiniuose akademiniuose mainuose;
 • dalyvauti Kolegijos valdymo organuose;
 • dalyvauti mokslo tiriamojoje, techninėje, kūrybinėje, meno veikloje;
 • gauti skatinamąją stipendiją Akademinės tarybos nustatyta tvarka;
 • gauti rėmėjų stipendijas;
 • gauti kitą paramą, kuri teikiama Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • rinkti Studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją;
 • laisvai jungtis į kitas asociacijas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr.25-745) nustatyta tvarka;
 • laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
 • naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų, Statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

Vilniaus Kolegijos Statuto VII dalis

Seniūnų pareigos

 • Atstovauti savo grupės interesus.
 • Dalyvauti FSS bei Konferencijose.
 • Tarpininkauti tarp grupės, administracijos, dėstytojų VIKO SA ir FSA perduodant su studijų procesu susijusią informaciją.
 • Studento(-ų) prašymu gauti informaciją susijusią su studijomis ir jų kokybe, išspręsti atsiradusias problemas ir atsakyti į iškilusius klausimus.
 • Po seniūnų susirinkimo informuoti savo akademinę grupę.
 • Laikytis šių nuostatų, VIKO SA Įstatų, VIKO Statuto ar studentų etikos kodekso.
 • Dalyvauti, konferencijose, seminaruose ar kitose organizuotose programose, susijusiuose su studijomis, jų kokybe ir informavimu. Jeigu seniūnas negali dalyvauti susirinkime, privalo raštiškai deleguoti kitą grupės ar FSA narį.

Seniūnų teisės

 • Seniūnas turi teisę iš kolegijos, fakulteto, katedrų, administracijos, dėstytojų, VIKO SA ir FSA gauti visą informaciją susijusią su studijų procesu ar kitą studentams aktualią informaciją.
 • Teikti siūlymus VIKO SA, FSA ir administracijai.
 • Rinkti ir būti išrinktiems į VIKO SA bei FSA.
 • Laisvai nutraukti, ar laikinai sustabdyti savo pareigas, neilgesniam laikotarpiui nei 30 kalendorinių dienų.
 • Kreiptis į VIKO SA ar FSA dėl pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo.
 • Turi ir kitas teises, kurios neprieštarauja LR teisės aktams, Kolegijos statutui, VIKO SA Įstatams, FSA ir šiems nuostatams.

 

Iš Vilniaus kolegijos studentų akademinių grupių seniūnų pareigybių nuostatų II ir III dalių.