Vilniaus kolegija – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, studijų metu taikanti „Creative Platform“ kūrybiškumo ugdymo metodiką – skiria itin didelį dėmesį tobulindama dėstytojų kvalifikaciją kūrybiškumo srityje. 2015 m. sausio 27-31 dienomis Verslo vadybos fakulteto lektorės Simona Časaitė-Šatkauskienė, Rūta Tilvytienė, Laima Paraukienė ir docentė Margarita Išoraitė, Olborgo universitete dalyvavusios „Creative Genius“ semestro egzaminų vertinime, įgytas praktines žinias ir patirtį pasiruošusios pritaikyti tobulinant Kūrybiškumo ir verslo inovacijų studijų programą.

Probleminis mokymas ir projektinis darbas, didesnė laisvė studentams patiems pasirinkti studijų metodus, tarpdisciplininės užduotys, glaudus studentų bendradarbiavimas su verslo organizacijomis ir kitų fakultetų studentais, neformalaus studentų klubo, orientuoto į inovacijas ir kūrybiškumą, sukūrimas – tai priemonės, padėsiančios Verslo vadybos fakulteto studentams ir dėstytojams daugiau dėmesio skirti individualiam ir grupiniam kūrybiškumui ugdyti.

Stažuotė organizuota įgyvendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078).

 

Vadybos katedros vedėja

Laima Paraukienė