SulcasRugsėjo 22 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto bendruomenė sulaukė ypatingo svečio – kunigo, misionieriaus globos namų, amatų mokyklos, gimnazijos Ruandoje ir Jaunimo sodybos Kretingos rajone steigėjo – Hermano Šulco.

Tėvas H. Šulcas už nuopelnus Lietuvai yra įvertintas ne vienu apdovanojimu – jam įteiktas ne tik Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Komandoro kryžius, bet ir už veiklą ginant žmogaus teises ir bendražmogiškas vertybes, kunigas yra apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

Susitikime su Fakulteto prodekane Danguole Oželiene, Verslo inovacijų katedros vedėja Nida Mačerauskiene, Erasmus koordinatore Lina Gaigalaite ir Projektų valdymo skyriaus vedėju Povilu Sapkausku, garbingas svečias maloniai sutiko papasakoti apie savo veiklą, globojant ir ugdant našlaičius Ruandoje bei Lietuvoje.

Be to, buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos tarp Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ir šv. Kizito našlaičių globos namų bei profesinės gimnazijos Ruandoje. Planuojamas bendradarbiavimas apima Verslo vadybos fakulteto dėstytojų stažuočių ir studentų praktikų, bendrų tyrimų ir mokymų organizavimą Ruandos įmonėse ir institucijose, siekiant atverti Lietuvos smulkiam ir vidutiniam versliam kelius į sparčiai besivystančią Afrikos rinką. Kunigas H. Šulcas taip pat domėjosi Afrikos moksleivių galimybėmis studijuoti Vilniaus kolegijos Kūrybiškumo ir verslo inovacijų, Tarptautinio verslo ir Turizmo vadybos studijų programose anglų kalba.

H. Šulcas taip pat padėkojo ir Verslo vadybos fakulteto dėstytojams š. m. liepos 27 – rugpjūčio 1 d. ugdžiusiems Ruandos našlaičių kūrybiškumą pagal Europos socialinio fondo remiamą projektą „Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti“.

VVF dekanatas