Vilniaus kolegijos Studijų tarnyba informuoja, kad Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“.

Įgyvendinant minėtą projektą siekiama skatinti specialiųjų poreikių turinčius studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos galės būti naudojamos tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos (152 Eur per mėnesį) skiriamos studentams su negalia:

  • kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis;
  • neturintiems akademinių skolų;
  • pirmą kartą studijuojantiems pagal pirmos pakopos studijų programą.

Tikslinė išmoka skiriama nuolatinių ir ištęstinių studijų formų studentams su negalia.

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, Vilniaus kolegijos fakultetų nuolatinių studijų skyrių vedėjams pateikia:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • prašymą tikslinei išmokai gauti.

Prašyme studentas patvirtina, kad įsipareigoja tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti), bei įvardija pagrindines reikmes, kurioms panaudos tikslinę išmoką. Studentas įsipareigoja esant reikalui ir Valstybiniam studijų fondui paprašius pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikslinė išmoka buvo panaudota prašyme nurodytiems tikslams.

Patvirtintos formos prašymus skirti tikslinę išmoką 2014/2015m.m. pavasario semestrui ir aukščiau minėtus dokumentus studentai turi pateikti Verslo vadybos fakulteto Nuolatinių (236 kab.) arba Ištęstinių (110 kab.) studijų skyrių vedėjoms iki 2015 m. vasario 18 d. 

Studentai su negalia privalo susipažinti su Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojančiais teisės aktais:

Papildomą informaciją suteiks Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt :

Dalia Keenan, tel. (8 5) 2629626, el. p. dalia.keenan@vsf.lt
Projekto vadovė Ilona Šakūrienė, el. p. ilona.sakuriene@vsf.lt, tel. (8 5) 263 9155

2015-02-10