Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 20 d. iki 2018 m. vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) priims paraiškas socialinei stipendijai gauti 2016 m. pavasario semestre. Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 114 Eur per mėnesį). Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.).

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti Valstybiniam studijų fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

 

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
Vyriausioji specialistė Viktorija Vigėlienė
Tel. (8 5) 264 7153
El. p. viktorija.vigeliene@vsf.lt


Valstybinis studijų fondas (toliau Fondas) informuoja, kad vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (toliau Aprašas), yra sudaromas asmenų sąrašas (toliau Sąrašas), kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kainos dalis.

Į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2018 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2016 m. spalio 16 d. iki 2017 m. metų spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju– pirmąją pusę studijų programos);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Vilniaus kolegijoje studijuojantys asmenys privalo pateikti privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimą ar bazinių karinių mokymų baigimą liudijančio dokumento kopiją iki 2018 m. vasario 5 d.

 

Asmuo, baigęs karo tarnybą po studijų ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, iki vasario 10 dienos (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama bei šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Fondo darbuotoją Kristiną Kaučikienę, tel. Nr. (8 5) 2 629 626 arba el. paštu kristina.kaucikiene@vsf.lt.


Vilniaus kolegija baigia įgyvendinti Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto mokslinės draugijos (SMD)  koordinuojamą projektą „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“. Su pirmaisiais jo rezultatais sausio 10 d. projekto vadovės: Ieva Kraujalytė  ir lektorė Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė supažindino Lietuvos švietimo ir mokslo viceministrą Giedrių Viliūną.

 

Šių metų sausio 10 d. (trečiadienį) vizito Švietimo ir mokslo ministerijoje  metu Viceministras dr. Giedrius Viliūnas drauge su projekto moksline vadove Verslo vadybos fakulteto lektore Aušra Turčinskaite-Balčiūniene ir projekto vadove Ieva Kraujalyte aptarė Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinės draugijos (SMD) koordinuoto studentų projekto „Neformaliojo švietimo ir savanorystės įtaka studijų ir karjeros pasirinkimui“ rezultatus.

Susitikimo metu buvo išsakyta pozityvi Švietimo ir mokslo ministerijos nuostata taikomojo aukštojo mokslo atžvilgiu ir pasidžiaugta kolegijų studentų aktyvumu įgyvendinant taikomojo pobūdžio tyrimus, taip pat mokslinės produkcijos iniciatyva (konferencija, straipsniai).


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas pradeda įgyvendinti Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą „Ukrainos studijų platforma (demobilizuotiems ATO zonos kareiviams) – edukacinis veiksmų planas „Žingsnis link verslumo“.

 

Šiuo metu jau pasirašyta projekto finansavimo sutartis tarp Vilniaus kolegijos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT), administruojančios Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programą. Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp projekto pareiškėjų bei vykdytojų: Vilniaus kolegijos ir Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (Ukraina)

Projekto tikslas: naudojant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorių teorines žinias ir praktinę patirtį bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto (KNUTD) mokslinę bazę įsteigti edukacinę platformą demobilizuotų Ukrainos karių verslumo mokymams.

Projekto veiklos: 1) Apvalaus stalo diskusija dalyvaujant Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto bei Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto atstovams; 2) Aktualios mokymų medžiagos bei pagalbinių mokymo priemonių parengimas edukacinės platformos veiklos užtikrinimui; 3) Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto mokslininkų pasikeitimo patirtimi ir konsultacijų vizitas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete. Konsultacijų tikslas – naujų kompetencijų ir jaunų besimokančių žmonių kūrybinio mąstymo aktyvacijos metodų įsisavinimas, šios srities darbo su suaugusiųjų auditorija specifikos aptarimas ir detalizavimas, Lietuvos ir Ukrainos partnerių sąveikos ir bendradarbiavimo stiprinimas, naujos interaktyvių mokymo sesijų ir nuotolinių mokymų patirties įgijimas bei darbo šiuo režimu organizavimas; 4) Projekto interneto svetainės ir e-konsultavimo centro sukūrimas; 5) Tarpdisciplininio verslo inovacijų modulio rengimas (mokymo medžiaga); 6) 2 atvirų regioninių studijų (mokymo centrų) Ukrainoje atidarymas ir veiklos pradžia; 7) Tarptautinė baigiamoji konferencija, geriausių baigiamųjų darbų pristatymas; 8) Projekto viešinimas ir sklaida.

Projekto poveikį Verslo vadybos fakulteto ir Vilniaus kolegijos veiklai ir naudą, galima įvertinti dviem požiūriais:

1) Tarptautiškumo didinimo požiūriu. Sėkmingai įgyvendinus projektą bus sukurtas tvarus ir ilgalaike perspektyva grindžiamas bendradarbiavimas su Ukrainos Kijevo nacionaliniu technologijų ir dizaino universitetu, kuris yra prestižinė šios šalies aukštoji mokykla.  Dėl šios priežasties išaugs Vilniaus kolegijos žinomumas Ukrainoje, galintis sąlygoti daugialypį ilgalaikį teigiamą poveikį įvairiose srityse: paskatinti naujas bendrų projektų įgyvendinimo bei tarptautinių donorų pritraukimo galimybes, teigiamai įtakoti studentų ir mokslininkų mainus, pritraukti Ukrainos jaunuolius studijuoti Vilniaus kolegijoje. Projektas atitinka 2-ąjį strateginį tikslą („Vystyti kolegijos veiklos tarptautiškumą“), suformuluotą „Vilniaus kolegijos integruotoje plėtros strategijoje iki 2020 m.);

2) Moksliniu ar profesiniu požiūriu. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto tyrėjai projekte atlieka svarbias konsultacines funkcijas. Būtent jų konsultacijų pagrindu Ukrainoje bus sukurti pagrindiniai projekto rezultatai – nuotoliniai verslumo studijų centrai 2 Ukrainos miestuose, e-konsultavimo centras, tarpdisciplininis verslo inovacijų modulis. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete prieš keletą metų įdiegta ir sėkmingai plėtojama Danijos Aalborgo universiteto mokslininkų sukurta Creative Platform metodologija bus įdiegta Ukrainos taikomųjų mokslinių tyrimų „rinkoje“ ir praktiškai pritaikyta egzistuojančių socialinių problemų sprendimui. Tai būtų didelis Vilniaus kolegijos tyrėjų kompetencijos ir mokslinio potencialo pripažinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis.


Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu apdovanota Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Reklamos ir komunikacijos katedros lektorė Laimutė Fedosejeva.

2017 metų gruodžio 18 d. įvykusiame Žemės ūkio ministerijos organizuotame renginyje „10 metų tautinio paveldo atgimimui“ buvo apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai, tradicinių amatų centrai, pagerbti tautinio paveldo komisijos ekspertai. Padėkos raštus kultūrinės aplinkos kūrėjams ir puoselėtojams įteikė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu už etninės kultūros puoselėjimą, kūrybišką karpymo ir raižymo tradicijų tęsimą ir sklaidą, aktyvų dalyvavimą tradicinės kultūros renginiuose apdovanota tradicinių amatų meistrė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Reklamos ir komunikacijos katedros lektorė Laimutė Fedosejeva.