Tarptautinė studentų konferencija / International Student Conference

2023 m. gruodžio 7 d. vyko 12-oji tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“

 

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. 

 Konferencijos temos: 

 • Studijų, darbo ir laisvalaikio aktualijos šiuolaikinėje visuomenėje.  
 • Asmeninių ir dalykinių kompetencijų ugdymas(is) ir motyvacija.
 • Sveikos gyvensenos skatinimas ir aplinkos sveikatinimo iššūkiai.  
 • Mokslo, verslo ir inovacijų sąveikos įtaka socialinei ekonominei raidai.   
 • Finansinio ir informacinio raštingumo svarba asmens ir visuomenės gerovei.  
 • Kūrybiškumo ugdymo prielaidos ir poreikis šiandienos ir ateities pasaulyje.   
 • Socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi iniciatyvų plėtojimas.  
 • Pilietiškumas ir savanorystė – modernios demokratinės visuomenės augimo garantas.  
 • Ekologijos ir tvarumo idėjų sklaida ir ateities vizijos. 

Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.

Recenzuoti straipsniai bus publikuoti el. konferencijos leidinyje, registruotame ISSN! 

Straipsnius visada galima teikti adresu conference@vvf.viko.lt

Santraukos šablonas

Straipsnio šablonas

Citavimo ir nuorodų įforminimo straipsnyje metodiniai nurodymai

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis: conference@vvf.viko.lt.

VIKO Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Mokslo dirbtuvės 


The 12th international Student Scientific-Practical conference

“YOUTH IN A CHANGING SOCIETY” took place on December 7, 2023

Conference aim – to promote students’ research activities in relation to the initiatives fostering entrepreneurship, creativity, citizenship, social responsibility, and sustainable development.  

Conference topics:

 • Issues of work, studies and leisure in today’s society.
 • Motivation and development of personal or professional competences.  
 • Promoting healthy lifestyles and environmental health challenges.  
 • The impact of the interaction of science, business and innovation on socio-economic development.   
 • The importance of financial and information literacy for the well-being of the individual and society.  
 • Prerequisites and need for creativity education in today’s and tomorrow’s world.  
 • Development of social responsibility and sustainable development initiatives.  
 • Citizenship and volunteering are the guarantors of the growth of a modern democratic society.  
 • Dissemination of ecological and sustainability ideas and visions for the future. 

Languages of the conference – Lithuanian and English.

Peer-reviewed papers will be published in an electronic issue of the conference proceedings (ISSN register)! 

Articles can always be submitted to the address conference@vvf.viko.lt

Abstract template

Article template

Methodical guidelines for quoting and making references

If you have any questions, please contact us at: conference@vvf.viko.lt

Student Scientific Society and Science Shop of  VIKO Business Management Faculty

_______________

8-osios tarptautinės studentų konferencijos straipsnių rinkinys / Selected papers of 8th international students’ conference

9-osios tarptautinės studentų konferencijos straipsnių rinkinys / Selected papers of 9th international students’ conference

10-osios tarptautinės studentų konferencijos straipsnių rinkinys / Selected papers of 10th international students’ conference

10-osios tarptautinės studentų konferencijos santraukų rinkinys / Selected abstracts of 10th international students’ conference

11-osios tarptautinės studentų konferencijos straipsnių, praktinių darbų ir santraukų leidinys / Publication of articles, practical assignments and abstracts of 11th International Students’ Conference