Tarptautinė studentų konferencija / International Student Conference

VIKO Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Mokslo dirbtuvės kviečia Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentus ir jų mokslinius vadovus dalyvauti tarptautinėje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“, kuri vyks 2022 m. lapkričio 10 d.  10.00–16.00 val. VIKO Verslo vadybos fakultete (Didlaukio g. 49, Vilnius), ir per nuotolį. 

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Konferencijos temos: 

 • Studijų, darbo ir laisvalaikio aktualijos šiuolaikinėje visuomenėje.  
 • Asmeninių ir dalykinių kompetencijų ugdymas(is) ir motyvacija.
 • Sveikos gyvensenos skatinimas ir aplinkos sveikatinimo iššūkiai.  
 • Mokslo, verslo ir inovacijų sąveikos įtaka socialinei ekonominei raidai.   
 • Finansinio ir informacinio raštingumo svarba asmens ir visuomenės gerovei.  
 • Kūrybiškumo ugdymo prielaidos ir poreikis šiandienos ir ateities pasaulyje.   
 • Socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi iniciatyvų plėtojimas.  
 • Pilietiškumas ir savanorystė – modernios demokratinės visuomenės augimo garantas.  
 • Ekologijos ir tvarumo idėjų sklaida ir ateities vizijos. 

Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.

Kviečiame rengti pranešimus ir (ar) straipsnius ir dalyvauti konferencijoje.

Recenzuoti straipsniai bus publikuoti el. konferencijos leidinyje, registruotame ISSN! 

Svarbios datos:

Iki 2022 m. spalio 14 d. 23:59 val.  Dalyvių, parengusių pranešimus ir (ar) straipsnius, registracija; pateikiamos  pranešimų santraukos ir (ar) moksliniai straipsniai
Iki 2022 m. spalio 31 d.  Konferencijos dalyvių (klausytojų) registracija
2022 m. lapkričio 10 d.  Geriausių pranešimų autorių paskelbimas
2022 m. lapkričio 10 d.  Geriausių straipsnių autorių  paskelbimas
REGISTRACIJA

Pranešimų santraukų ir straipsnių laukiame adresu conference@vvf.viko.lt.

Pranešimo santraukos šablonas 

Straipsnio šablonas

Citavimo ir nuorodų įforminimo straipsnyje metodiniai nurodymai

Informacija pranešėjams: 

Rekomenduojama pranešimo trukmė – 15 min. (12 min. pranešimas, 3 min. diskusija.)

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis: conference@vvf.viko.lt.

Konferenciją remia Valstybinis studijų fondas.

Konferencijos partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija.

LABAI JŪSŲ LAUKIAME!

__________________________

 VIKO Business Management Faculty Student Scientific Society and Science Shop invite Lithuanian and foreign higher education institutions’ students and their scientific advisors to participate in the International student scientific-practical conference “YOUTH IN A CHANGING SOCIETY” to be held on the 10th of November 2022 (10:00-16:00) at the Faculty (Didlaukio str. 49, Vilnius) and online. 

Conference aim – is to promote students’ research activities in relation to the initiatives fostering entrepreneurship, creativity, citizenship, social responsibility and sustainable development.  

PROGRAMME OF THE CONFERENCE

Conference topics:

 • Issues of work, studies and leisure in today’s society.
 • Motivation and development of personal or professional competences.  
 • Promoting healthy lifestyles and environmental health challenges.  
 • The impact of the interaction of science, business and innovation on socio-economic development.   
 • The importance of financial and information literacy for the well-being of the individual and society.  
 • Prerequisites and need for creativity education in today’s and tomorrow’s world.   
 • Development of social responsibility and sustainable development initiatives.  
 • Citizenship and volunteering are the guarantors of the growth of a modern democratic society.  
 • Dissemination of ecological and sustainability ideas and visions for the future. 

Languages of the conference – Lithuanian and English.

We are inviting to prepare presentations and/or papers and participate in the conference.

Peer-reviewed papers will be published in an electronic issue of the conference proceedings (ISSN register)! 

Important dates:

By 14th October 2022, 23:49 Registration of participants with presentations and papers and submission of presentation abstracts and papers
By 31st October 2022 Registration of participants without presentations
By 10th November 2022 Announcement of the best presentations’ authors
By 10th November 2022   Announcement of the best papers’ authors
REGISTRATION

Please send your presentation abstracts and papers to this address: conference@vvf.viko.lt

Presentation abstract template

Article template

Methodical guidelines for quoting and making references

Information for the presenters: recommended duration of presentations up to 12-15 minutes.

If you have any questions, please contact us at: conference@vvf.viko.lt

The Conference is sponsored by the State Studies Foundation

Conference partners: Mykolas Romeris University, Šiauliai State University of Applied Sciences, Language Teachers’ Association of Lithuania (LKPA), Vilnius Abraomas Kulvietis Classical Gymnasium

Looking forward to meeting you at the conference!

_______________

10-osios tarptautinės studentų konferencijos straipsnių rinkinys / Selected papers of 10th international students’ conference

10-osios tarptautinės studentų konferencijos santraukų rinkinys / Selected abstracts of 10th international students’ conference

11-osios tarptautinės studentų konferencijos straipsnių, praktinių darbų ir santraukų leidinys / Publication of articles, practical assignments and abstracts of 11th International Students’ Conference