Tarptautinė studentų konferencija / International Student Conference

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Studentų mokslinė draugija ir Mokslo dirbtuvės

kviečia Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studentus ir 10-12 klasių mokinius bei jų mokslinius vadovus dalyvauti

jubiliejinėje Verslo vadybos fakulteto ištakų 75-mečiui skirtoje

10-ojoje tarptautinėje konferencijoje

„JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE“!

 2021 m. gruodžio 9 d

Konferencija vyks nuotoliniu būdu!

Konferencijos tikslas skatinti  jaunimo  mokslinės veiklos iniciatyvas, sietinas su  verslumu, kūrybiškumu, pilietiškumu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra.

Konferencijos temos: 

 • Studijų, darbo ir laisvalaikio aktualijos šiuolaikinėje visuomenėje
 • Asmeninių ar dalykinių kompetencijų ugdymas ir motyvacija
 • Jaunimo sveikos gyvensenos ir  aplinkos sveikatinimo  iššūkiai
 • Verslumo, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros iniciatyvos

Recenzuoti konferencijos darbai (pranešimų santraukos ir straipsniai) bus publikuoti el. konferencijos leidinyje (ISSN registre)! 

Svarbios datos:

2021 m. lapkričio 25 d. Dalyvių su pranešimais registracijos ir pranešimų santraukų pateikimo terminas
2021 m. gruodžio 1 d. Dalyvių be pranešimų registracijos terminas
2021 m. gruodžio 16 d. Straipsnio pateikimo terminas
2021 m. gruodžio 17 d. Geriausių pranešimų autorių paskelbimas
2022 m. sausio 31 d. Geriausių straipsnių autorių  paskelbimas

Pranešimų santraukų ir straipsnių laukiame adresu: conference@vvf.viko.lt

 • Pranešimo santraukos šablonas 
 • Straipsnio šablonas 
 • Citavimo ir nuorodų įforminimo straipsnyje metodiniai nurodymai   

Informacija pranešėjams:

 • Rekomenduojama pranešimo trukmė iki  15 minučių. 
 • Konferencija vyks Microsoft Teams programoje. 
 • Prisijungimo reikalavimai: stabilus interneto ryšys, Web kamera ir mikrofonas, ekrane turi matytis dalyvio vardas ir pavardė (skaitant pranešimą – matytis skaitantis pranešėjas).

Į klausimus atsakysime conference@vvf.viko.lt

Konferencijos partneriai: 

 


Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences

Business Management Faculty

Students’ Scientific Society and Science Shop

INVITE

students from Lithuanian and foreign higher education institutions, 10-12th grade high school students and their scientific advisors to participate in the

10th international students’ conference dedicated to the 75th anniversary of the origins of Business Management Faculty

“YOUTH IN A CHANGING SOCIETY”,

which will be held on 9th of December, 2021

The conference will take place online!

The purpose of the conference – to promote students’ research activities in relation with the initiatives fostering entrepreneurship, creativity, citizenship, social responsibility and sustainable development.

Conference topics:

 • The issues of studies, work and leisure in today’s society.
 • Development and motivation of personal or professional competences.
 • Challenges of youth’s healthy lifestyle and raising health awareness in the environment.
 • The initiatives of entrepreneurship, creativity, citizenship, social responsibility and sustainable development.

Peer-reviewed conference proceedings (abstracts and articles) will be published in the electronic publication of the conference proceedings (ISSN register)!

 Key dates

November 25, 2021 Deadline for registration and submission of presentation abstracts
December 1, 2021 Deadline for registration of participants without presentations
December 16, 2021 Deadline for submitting the articles
December 17, 2021 Announcing the authors of best presentations
January 31, 2022 Announcing the authors of best articles

 

Please send your presentation abstracts and articles to this address: conference@vvf.viko.lt

 • Presentation abstract template
 • Article template
 • Methodological Guidelines for Compiling of Citations and References in the Article

Information for presenters:

 • Recommended duration of a presentation – up to 15 minutes.
 • The Conference will take place on the Microsoft Teams platform.
 • Connection requirements: stable internet connection, web camera and microphone, presenter’s name and surname (during the presentation – also presenter’s face) should be visible on the screen.

If you have any questions, please contact us at: conference@vvf.viko.lt 

Conference partners: