Mokslo dirbtuvės / Science Shop

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Mokslo dirbtuvės (angl. Science Shop) – studentų mokslo taikomųjų tyrimų centras, organizuojantis ir koordinuojantis studentų atliekamus užsakomuosius mokslinius tyrimus visuomenei aktualiomis temomis.

Mokslo dirbtuvės veikia kaip sąsaja tarp Vilniaus regiono ir visos Lietuvos verslo bei visuomeninių organizacijų ir mokslo taikomąją tiriamąją veiklą Fakultete pradedančių studentų.

Mokslo dirbtuvės siekia:

 • organizuoti ir koordinuoti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros įgyvendinimą Fakulteto studijų procese,
 • teikti paramą Fakulteto studentams vykdant užsakomuosius mokslo taikomuosius tyrimus, padedančius spręsti verslo ir visuomeninių organizacijų problemas,
 • skatinti Fakulteto studentų mokslo taikomųjų tyrimų kompetencijų ugdymą,
 • kurti studentų mokslo taikomąja veikla pagrįstas partnerystes tarp Fakulteto ir verslo bei visuomeninių organizacijų,
 • stiprinti Fakulteto studentų, dėstytojų (tyrėjų), verslo ir visuomeninių organizacijų atstovų profesinei veiklai ir asmens ugdymui reikalingas kompetencijas,
 • suteikti verslo ir visuomeninių organizacijų atstovams mokslo taikomaisiais tyrimais pagrįstų žinių, padedančių spręsti kilusius probleminius klausimus.

Kviečiame bendradarbiauti

Siekiant įgyvendinti į darnų pokytį orientuotos Vilniaus kolegijos 2021–2025 m. strategijos nuostatas, Mokslo dirbtuvės atviros aktyviai partnerystei su verslo ir visuomeninių organizacijų grupėmis:

 • verslo įmonėmis ir jų asociacijomis,
 • ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir jų susivienijimais,
 • bendruomenių organizacijomis,
 • profesinėmis sąjungomis,
 • valstybinėmis ir savivaldos institucijomis ir kt.

Kaip veikia Mokslo dirbtuvės?

Įprastai sąveika tarp verslo ar visuomeninės organizacijos atstovo (taikomojo tyrimo socialinio partnerio (užsakovo)) ir Mokslo dirbtuvių prasideda nuo problemos, kuriai spręsti reikalingi studentų vykdomi mokslo taikomieji tyrimai, aptarimo. Identifikavus tyrimo objektą, tikslą, uždavinius ir metodologiją, suformuojama tyrimą atliksiančių studentų grupė ir paskiriamas šią grupę kuruosiantis Fakultete dirbantis patyręs dėstytojas (tyrėjas). Ieškant problemos sprendimo, tyrimo metu pritaikomos esamos arba generuojamos naujos mokslo žinios, kurias tyrėjų komanda, parengusi ataskaitą, pristato užsakovui.

Kilo problema, reikalaujanti studentų taikomojo tyrimo? Susisiekite su mumis!

Registruokitės užpildydami užklausos formą arba rašykite el. paštu mokslodirbtuves@vvf.viko.lt. Mokslo dirbtuvių vadovai išspręs visus klausimus, susijusius su nemokamai atliekamo studentų taikomojo tyrimo organizavimu ir kuravimu.


Science Shop of the Faculty of Business Management of VIKO Higher education institution is a student applied research centre, which organises and coordinates students’ commissioned custom applied research.

The Science Shop acts as a link between business and social organisations in Vilnius region and throughout Lithuania, and the students who start their applied research activities at the Faculty.

The aim of the Science Shop is:

 • to organise and coordinate the implementation of applied research and experimental development in the study process of the Faculty,
 • to provide support to the students of the Faculty in carrying out commissioned applied research to help solve problems of business and public organisations,
 • to promote the development of applied research competences of the Faculty’s students,
 • to create partnerships between the Faculty and business and public organisations based on students’ research applications,
 • to strengthen the competences necessary for the professional activity and personal development of the Faculty’s students, lecturers (researchers) and representatives of business and public organisations,
 • to provide representatives of business and public organisations with knowledge based on applied scientific research, which will help them to solve the problems they face.

We invite you to cooperate

In order to implement the provisions of the VIKO Higher education institution Strategy 2021-2025, which is focused on sustainable change, the Science Workshop is open for active partnership with groups of business and public organisations:

 • business enterprises and their associations,
 • non-profit organisations and their associations,
 • community organisations,
 • trade unions,
 • state and municipal institutions, etc.

How does the Workshop work?

Typically, the interaction between a representative of a business or a public organisation (the social partner (sponsor) of the applied research) and the Science Shop starts with a discussion of the problem for which the students’ applied research is needed. Once the research object, aim, objectives and methodology have been identified, a team of students is formed and an experienced teacher (researcher) from the Faculty is appointed to supervise the team. In the search for a solution to the problem, the research applies existing or generates new scientific knowledge, which is presented by the research team to the sponsor in a report.

Got a problem that requires a student applied research? Contact us!

Sign up using the enquiry form or email mokslodirbtuves@vvf.viko.lt. The Science Shop will help to solve all questions related with organising and supervision of the applied research carried out by students.